Торови лагуни (торохранилища)

Торови лагуни (торохранилища)

В изпълнение на европейските изисквания за незамърсяване на околната среда чрез задължително депониране на мръсните води от фермите е влязлата в сила Директива 91/676/ЕЕС, известна още и като Нитратна директива на ЕС. Изискванията на евродирективата трябва да бъдат изпълнени от голяма част от българските ферми - те се отнасят за стопанствата, които попадат в уязвимите зони в над 70 общини, които попадат в програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването от нитрати. Трябва да бъдат изпълнени и в районите, където се прилагат агроекологичните програми.

Животинските изпражнения могат да имат значително въздействие върху околната среда, ако не са правилно управлявани. Затова трябва да се гарантира максимална степен на хидроизолация при съхранението им. От съществено значение е дейността да се извършва в съответствие с най-добрите практики, така че да се избегне изтичане на съхраняваните отпадни продукти или преждевременно стареене на използваните материали.

Един от най-успешните начини за изграждане на торови лагуни е чрез EPDM геомембраните на  Firestone BP, тъй като мембраната предлага много предимства при това приложение:

 • Извънреднa трайност: много висока устойчивост на атмосферни влияния (особено на ултравиолетови лъчи и озон);
 • Добра химическа устойчивост: многобройни тестове, проведени в лаборатории, както и резултатите от повече от 15 години опит в тази област, показват, че Firestone EPDM геомембраната се противопоставя много добре на химическите атаки от животинските изпражнения;
 • Добра устойчивост на продупчване: намаляване на рисковете от разливи;
 • Предлага се в големи панели (до 930 м2) - по-малко шевове и намаляване на рисковете от грешки по време на инсталацията на място;
 • Лесен ремонт: когато проблемът бъде открит, той може да се поправи лесно дори, ако геомембраната е била използвана в продължение на няколко години;
 • Отлична устойчивост на температурни промени: разширяване и свиване, причинени от температурните разлики, въздействието на отпадъчните води, процесите на ферментация или климатичните условия не се отразяват на хидроизолационните качества на EPDM геомембрана;
 • Голяма гъвкавост и еластичност: лесна инсталация и адаптиране към неравностите на терена.

Съществуват няколко вида отпадни води в рамките на селскостопанския бизнес: 

 • Бяла вода: промивните води от доенето на животни, съдържащи препарати, дезинфектанти и остатъчни количества мляко;
 • Зелена вода: промивните води от отводнителните канали и зоните за депониране;
 • Сиви води: битови води;
 • Разтвори: урина, изпражнения;
 • Кафеви води: замърсената вода от миенето на открити площи;
 • Дъждовна вода: повече или по-малко замърсена. 

Разтвор е термин за комплекса от животински отпадъци (фекалии и урина), които са повече или по-малко разредени с дъждовна и промивна вода, в които може да има наличие на животинска четина и хранителни отпадъци. Произвежда се главно от прираста на свине, едър рогат добитък и домашни птици, които използват малко или липса на постеля за евакуация на отпадъците. Тези разтвори могат да бъдат използвани като органични торове.

Разтворът сам по себе си не е замърсител, тъй като нитратите, които съдържа може да се абсорбират бързо от растителността. Разпространението на азота в течна форма допринася за кръговрата на веществата - азотът е от съществено значение за растежа на растенията. 

Замърсяване може да се получи при силен разлив на течен тор или силен дъжд, който намалява времето за усвояване на нитратите от растенията, но по-голямата опасност е този поток от вода да отмие нитратите в подпочвените води и/или водни течения и по този начин да се получи замърсяване на водоизточници, използвани за питейни нужди. За да се избегне този вид замърсяване е необходимо да се предприемат мерки за осигуряване на лагуна с достатъчен капацитет за съхранение на цялата каша, произведена до края на дъждовния сезон, да се съобразим със строгите изисквания на растенията от азот.

По време на планиране на работата по изграждането на торова лагуна, трябва да се вземат под внимание следните съображения:

 • характеристика на отпадните води;
 • нива на разтвора: вариациите в нивото на запълване може да доведе до промени в тежестта и напрежението;
 • химичната токсичност на съхраняваните отпадни води;
 • количество на съхраняваните отпадъчни води (според броя на животните);
 • влияние на околната среда;
 • природата на почвата и нейната стабилност;
 • топология;
 • дълбочина на подпочвените води;
 • възможност за използване на торта в района;
 • предназначение на стопанството;
 • близост на други обекти.

Обикновено използването на лагуните включва пълнене, разбъркване, изпомпване на отпадните води и почистване на езерото. Затова е необходимо да се изгради подходяща инфраструктура, за да могат тези дейности да бъдат нормално извършвани.

За изграждането на лагуна за животински тор, Firestone препоръчва използването на EPDM геомембрана, чиито параметри са както следва:

 • Дебелина: 1.5 mm
 • Цвят: черен
 • сила на опън (ISO R 527),: 9 N / mm
 • Пропускливост на вода, (NF EN 14150)
 • Дълготрайност, (EN 12224): 25 години
 • Пропускливост на метан (газ), (ASTM D1434
 • Устойчивост на ултравиолетови лъчи, (NF EN ISO 12226), 4000 ч.
 • Устойчивост на пробиване, (EN ISO 12236),: 0,7 кН