Система за оползотворяване на оборски тор

Система за оползотворяване на оборски тор

Напоследък все по-често се коментира, че за да се развиват съвременното земеделие и животновъдството, те трябва да вървят ръка за ръка. И това не е никак случайно - торенето на обработваемите площи с естествен оборски тор и компост е превъзходен начин да подобрите състава на почвата по органичен път. Всичко това ще се върне при вас като добавена стойност към земеделското ви стопанство. 

Преминаването към този тип торене и използването предимно на органични торове има редица свои предимства:

  • екологични - оползотворяването на отпадъците ограничава и намалява опасността от сериозно замърсяване на околната среда, което може да настъпи при неправилно съхранение на отделяните амоняк, метан, азотни окиси и други замърсители на почвата, водата и въздуха;
  • икономически - заменят скъпите минерални торове и обезпечават получаването на висококачествена, а при определени условия органична продукция, която има по-висока цена;
  • агрономически - подобрява се плодородието на почвата, обогатява се с основните хранителни макро- и микроелементи, доставя в почвата полезна микрофлора, хуминови киселини, ензими, витамини и пр., запазва се и се повишава реакцията на почвата, подобрява се структурата й и се повишава водозадържащият й капацитет. Оборският тор поддържа равновесието на хумуса, спомага за подобряване поглъщателната способност на почвата, оказва благоприятно влияние върху физичните и механичните свойства;
  • социални - подобрява се качеството на животинската и растителната продукция, но и средата на отглеждане на животните. Всичко това оказва положително въздействие и подобрява жизнената среда за човека. 

Важно е да знаете, че ако в продължение на 10 години почвата не се обогатява с естествен тор, органичните съставки, съдържащи се в нея ще бъдат напълно изчерпани. Ето защо максималното оползотворяване на оборския тор е от изключително значение. За да се възползвате от предимствата на естествения тор е необходимо адекватно да подберете най-подходящата техника, с която ще разпръсквате торовете.

Използването на разумни технологии за съхранение и внасяне на оборския тор е ключов фактор за подобряване свойствата на почвите, а от там и получаване на устойчива и органична растителна продукция. 

Оползотворяването на тора от фермите е екологично чисто и в същото време икономически изгодно решение.

Системата за оползотворяване на оборски тор предлагана от нас представлява съчетание от следните елементи: 

  • Специализирано помпено оборудване – помпени агрегати, специално предназначени да изпомпват торова маса. Те могат да бъдат стационарно монтирани с електродвигател, мобилни задвижвани от карданния вал на трактор или мобилни с дизелов двигател. Независимо от начина на задвижване, всяка от помпите за работа с торова маса е снабдена със специализирани ножове, което позволява изпомпване на суспензия, с различен процент на съдържание на твърди частици – 8-12%, директно от торовите лагуни.
  • Тръбопровод за транспортиране - и тази част от системата се подбира и изгражда индивидуално, според дебита на изпомващата помпа и разстоянието за транспортиране.
  • Разпръскване чрез дъждовални поливни машини – използването на поливни машини OPTIMA, IRRIFRANCE за внясяне на оборски тор на полето е възможно благодарение на здравината на задвижващия турбинен механизъм. Така агресивната среда, каквато е торовата маса, не нарушава неговата работа.

От нас ще получите системи за оползотворяване на оборския тор, изцяло съобразени с Вашите изисквания и възможности, а използваните висококачествени материали ще Ви гарантират дълготрайна експлоатация!