Видове напояване според целите

Видове напояване според целите

  • Овлажнително напояване

Извършва се, за да се възстановят леснодостъпните запаси на влага в почвата и свързаният с тях водно-въздушен режим. В райони с валежи под 500 mm и над 500-700 mm, но разпределени неравномерно, поради което вегетационният период е съпроводен с големи засушавания, се прилага масово овлажнително напояване, за да се осигури правилното развитие на растенията.

  • Подхранващо напояване

При него водата се използва като транспонтьор, в който се разтварят и внасят хранителните вещества в почвата за подхранване на културите едновременно с извършване на поливките. Към този вид напояване се отнася и напояването с отпадъчни, но безвредни или пречистени води. То се прилага най-често при зеленчуковите и по-рядко при полските и техническите култури.

  • Затоплително напояване

Извършва се с цел да се повиши температурата в коренообитаемия почвен слой при краткотрайни застудявания, което влияе благоприятно върху процесите на минерализация, върху развитието на микроорганизмите и върху растежа и развитието на културите.

  • Промивно напояване 

Прилага се за освобождаване на почвата от вредните за селскостопанските растения соли, както и за пречистване на почвата от някои неприятели на културните растения. Промивното напояване се извършва на участъци с добре устроена дренажна мрежа и с дълбоко разположени подпочвени води. След промиването при подходящ момент за обработка на почвата се извършват плитки повърхностни обработки за предотвратяване на покачването на подпочвената вода и солите в нея по капилярен път и повторното засоляване на промитата почва.

  • Освежително напояване

С това напояване се цели да се повиши влажността на почвата и въздуха, като същевременно се понижи тяхната температура и тази на растенията. Това води до подобряване на микроклимата на посева. Поливните норми при това напояване са малки.

  • Противомразово напояване

Използва се срещу късните пролетни и ранните есенни слани. Извършва се чрез дъждуване.