Общи условия

Общи условия

Последна актуализация: април 2020 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКИ ОТ WWW.POLIVENCENTER.BG 

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между СВЕМАР ООД (наричан по-долу polivencenter.bg) от една страна и всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 18 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“.

Малолетни физически лица (ненавършили 14 /четиринадесет/ години), непълнолетни физически лица (на възраст между 14 /четиринадесет/ и 18 /осемнадесет/ години) без получено предварително съгласие от свой родител или друг законен представител, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват онлайн - магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

При попълването на данните си за доставка в Сайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен или малолетен и е получил предварително съгласие от страна на свой родител или друг законен представител да сключи съответната сделка.

Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на polivencenter.bg (с изключение на линка към настоящите "Общи условия") се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".

Polivencenter.bg може да променя Общите условия по всяко време без предупреждение към регистрираните потребители и посетители в портала. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени в тях.

СВЕМАР е българско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в град Варна.

Polivencenter.bg  е собственост на СВЕМАР ООД  и оперира с административен адрес: 9000 Варна, бул. Владислав Варненчик 316; е-мейл: office@svemar.net 

РЕГИСТРАЦИЯ

Можете да поръчате от polivencenter.bg като гост, без регистрация.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Ние събираме личните данни, които ни изпращате, когато правите поръчки или когато се свързвате с нашите сътрудници. Личните данни, които ни изпращате могат, да включват информация за контакт, дата на раждане и информация за плащането. Освен това може да събираме определени лични данни от външни източници, като кредитна информация и адресни актуализации.

Личните данни, които предоставяте на polivencenter.bg ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен/промоционален бюлетин (кратко телефонно съобщение - sms, или електронна поща - email), абонаментът, за които можете да отмените по всяко време. Polivencenter.bg Ви гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели различни от гореупоменатите.

Ще съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите по-горе, или толкова дълго, колкото се изисква от закона. След това личните Ви данни ще бъдат изтрити.

Никога не предаваме, продаваме или разменяме данните Ви за маркетингови цели с трети страни. Данните, които са препращат към трети страни, се използват за извършване на заявените от Вас горепосочени услуги, например транспортни фирми във връзка с доставката на стоки, медийни агенции за разпространение на информационен бюлетин, кредитни бюра или агенции за събиране на задължения, с цел проверка на кредитния рейтинг, проверка на самоличността и събирането на задължения.

Предприели сме технически и организационни мерки, за да защитим Вашите данни от загуба, манипулация и неупълномощен достъп. Постоянно адаптираме нашите мерки за сигурност в съответствие с напредъка и развитието на технологиите. 

ПОРЪЧКА

Можете да поръчате от polivencenter.bg 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Поръчки, направени в събота или неделя се доставят най-рано във вторник, стига той да е официален работен ден. 

При финализиране на Вашата поръчка имате възможност да прегледате продуктите, които сте избрали както и информацията за доставка и връзка с Вас – и при нужда да направите корекции. 

Системата за покупки отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани и доставени. При всички случаи, polivencenter.bg потвърждава възможността / невъзможността за доставка на заявената през онлайн системата стока.

Polivencenter.bg  има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на polivencenter.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от него, когато има такива.

Снимките, с които се представят моделите представят възможно най-точно цветовете им. Електронният магазин не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите и компютърните системи, които се използват за достъп до сайта.

Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез онлайн системата да бъдат променени, като polivencenter.bg се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които сте поръчали, плюс цената за доставка  (ако е приложимо). 

Доставката се извършва в първия възможен ден за доставка в населеното място според графика на обслужване на Спиди АД - https://www.speedy.bg/bg/serving-schedule и Еконт Експрес ООД http://www.econt.com/offices/ .

Доставката на поръчаните стоки се извършва в срок до 3 работни дни от датата на поръчката. 

Стоките от категория „по заявка” се доставят в срок определен за всяка стока. 

Polivencenter.bg  си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 работни дни без да информира предварително Потребителя и да удължава сроковете с над 7 дни само с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Polivencenter.bg  си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя условията и цената на доставка. 

В някои случаи изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не е в наличност. В този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.
3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
4. Липса на телефон за контакт с потребителя.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.

СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца; 
• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания; 
• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
• при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Потребителя. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, polivencenter.bg регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.

Рекламации за недостатъци, които поради естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъде предявени в сроковете съгласно действащото законодателство. Пропускът за уведомяване в законовите срокове се приравнява на одобрение на стоките. Рекламациите следва да бъдат придружени от съответните доказателства и друга релевантна документация, съгласно действащото законодателство. За рекламирания недостатък, polivencenter.bg регистрира и предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.

За стоките, за които има издадена търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват и в съответствие с условията, заложени в търговската гаранция.

Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от гаранционна карта с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване. 
Гаранцията губи валидност в следните случаи:
1. При опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
2. При повреди причинени от неправилна експлоатация;
3. При нарушаване на физическата цялост на изделието;
4. При химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
5. При изгубена гаранционна карта.

Polivencenter.bg  регистрира рекламацията, разглежда я и предприема съответните действия, след одобрение от страна на Потребителя, които могат да са подмяна на рекламираната стока изцяло за сметка на магазина, отстъпка от цената или изцяло връщане на платената цена от Потребителя, в случай, че рекламацията е основателна. Сумите се възстановяват в срок до 14 дни.

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на polivencenter.bg и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в двуседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, polivencenter.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че Потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, polivencenter.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги. При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като Потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него стока и ще депозира разликата между пълната й стойност и направеният депозит при получаването й. В случай че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в двуседмичен срок след като я е приел, polivencenter.bg се задължава да възстанови само вторият депозит, като приеме първоначално направения гаранционен депозит като неустойка от страна на Потребителя.

Начини на плащане:
1. Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката плащате дължимата сума в брой на куриера.
2. Плащане по банков път: Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от polivencenter.bg банкова сметка. В банковия документ трябва да попълните номера на Вашата поръчка. При получаване на стоката не дължите плащане на куриера. 

ОББ АД 

Разплащателна сметка в лева:

BG90UBBS80021080080640


ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА

Потребителят има право да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка - договор от разстояние в срок от 14 дни (в определени промоционални кампании този срок може да бъде увеличен) без да посочва причина за това, считано от датата на сключване на договора или датата на получаване на стоката при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите, без да дължи обезщетение или неустойка, като СВЕМАР ООД не гарантира пълно възстановяване на изцяло заплатената сума.

За целта трябва да ни уведомите за желанието си да се откажете от закупената стока, както и да ни предоставите Вашето име, адрес, телефон за връзка и електронен адрес (ако имате такъв).

За да спазите срока за отказ от договора е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора по начин, избран от клиента – по електронна поща, лично или чрез препоръчано писмо/куриер.   

Връщането на закупените от Вас стоки е изцяло за Ваша сметка. Адресът за връщане на стоките е: 9000 Варна, бул. Владислав Варненчик 316.

СВЕМАР ООД има правото да отложи възстановяването на плащанията по заявено право на отказ от договор до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано.

Ще възстановим пълния размер на средствата, като използваме същия начин на плащане, който е използван за извършване на плащането в срок от 14 дни, от деня, в който сте ни информирали за отказа си. Може да бъде използван друг начин на плащане за възстановяването на средствата, при положение, че клиентът се съгласи на такава промяна; във всеки случай това няма да бъде свързано с допълнителни разходи.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
 
Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Потребителя на  транспортния документ, предоставен от куриера.

СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

Удовлетвореността на клиентите е най-важна за нас!

Ето защо се стремим да разрешим всички спорове и жалби в дух на разбирателство и сътрудничество с клиента, винаги в негова полза. Ако имате проблем или съмнение за такъв, моля, първо се свържете с нас на посочените координати. 

С настоящото Ви информираме, че като потребител, имате възможност да се свържете и с местния орган за АРС (алтернативно решаване на спорове) във връзка със спор, който не сте успели да уредите директно със СВЕМАР ООД.

Ако искате да подадете жалба, моля свържете се с Вашия национален орган за АРС, който е посочен по-долу. Този орган за АРС също ще може да отговори на всички Ваши въпроси, които са свързани с този процес.

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София* пл. Славейков 4 А
София, 1000, Р България
http://www.kzp.bg

АРС (алтернативното решаване на спорове) цели да спести време, средства и да запази добрите взаимоотношения с клиентите.

АРС е обединяващ термин, който се използва, за да опише различните методи за решаване на спорове без да се стига до съд, каквито са арбитражът, медиацията, помирителното производство или комбинирането на няколко метода. 

Участието на търговеца в АРС е доброволно. Помирителното производство е неприсъствено и безплатно. Разноските, направени от страните по спора (за представителство, експертизи, вещи лица, преводи и т.н) са за тяхна сметка.

Съответната комисия изготвя помирително предложение и го изпраща до страните. Те могат да го одобрят или отхвърлят, но това трябва да бъде изрично, безусловно и изцяло. Липсата на нарочно волеизявление се приема за отхвърляне на помирителното производство. 

Одобреното помирително предложение от страните има силата на споразумение между тях.

Електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG 

електронен адрес за връзка с polivencenter.bg:
office@svemar.net

ГАРАНЦИЯ

Преди употреба на стоките, моля прочетете инструкциите за употреба и гаранционната карта в случай, че такива са налични (зависи от вида стока).

Polivencenter.bg предоставя пълното си съдействие при комуникацията между клиента и съответния сервиз за гаранционно обслужване при откриване на фабричен дефект или повреда.

За начало на гаранционният срок се счита датата на продажба и е валиден на територията на Република България.

Гаранцията може да не важи за определени компоненти на стоката, които са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца) съгласно условията на производителя на продукта. С намален гаранционен срок могат да бъдат акумулаторни батерии, външни адаптери за захранване, дистанционни, слушалки, памет карти, кабели, панели и други компоненти и аксесоари.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

- Когато повредите са причинени от неправилна или груба: употреба/транспорт/съхранение/монтаж
- Когато целостта на стоката или опаковката е нарушена.
- Когато етикетът на производителя или гаранционният стикер липсват или са изтрити.
- Когато стоката е експлоатирана не по предназначение.

ПРОЦЕДУРА ПРИ ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

- Свържете се с нас на посочените телефони или чрез имейл на office@svemar.net , за да ни уведомите, че искате да върнете поръчани от Вас артикули. 
- Наш представител ще Ви посочи адрес, на който да ги изпратите. 
- След като ги получим, наш представител от отдел Рекламации ще се свърже с Вас на посочения от Вас телефон, за да уточните по какъв начин да Ви бъде възстановена сумата. Вариантите са следните:
- По Ваша банкова сметка;
- Паричен превод.

Съгласно ЗЗП сме длъжни да Ви предоставим Приложение N 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

„Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До СВЕМАР ООД
Адрес: 9000 Варна, бул. Владислав Варненчик 316
e-mail: office@svemar.net 
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.“

ДРУГИ

Задълженията на polivencenter.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. 

Polivencenter.bg си запазва правото да изпраща на своите Потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Polivencenter.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: polivencenter.bg

При използване услугите на polivencenter.bg Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. 

Потребителят се съгласява с условиятa за използване услугите на Polivencenter.bg. С натискане на всеки един интерактивен обект, линк или бутон, намиращ се на сайта на polivencenter.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), се счита, че е запознат с условията, приема ги и се задължава да ги спазва!