Системи за повишаване на добива и неговото качество

Системи за повишаване на добива и неговото качество

Водата в почвата се явява един от основните фактори за растежа и развитието на растенията. Водата е основен разтворител и преносител на хранителни елементи, тя участва във всички важни процеси протичащи в растителния организъм и е жизнено важна съставка на всяка растителна тъкан. Задачата на специалистите агрономи е не само добре да познават формите и движенията на водата в почвата и растенията, но и да ги регулират. 

Подобряването на почвеното плодородие може да се осъществи чрез упражняване на контрол върху водния режим на почвата, което автоматично регулира и пряко свързаните с него въздушен, хранителен и топлинен режими. 

За получаване на високи качествени добиви е необходимо напояването и борбата с ерозията на почвата да бъдат правилно съчетани с всички агрохимически, агротехнически, растително защитни и др. мероприятия. За да можем най-правилно да комбинираме съвкупността от действия с цел да предразположим растението да разкрие пълния си потенциал, ние трябва да съобразим всички мероприятия и тяхното най-добро разпределение във времето спрямо всички биотични и абиотични фактори, играещи роля в развитието на растенията. 

СВЕМАР АГРО помага при правилния избор на поливна техника!

Модернизирането и осъвременяването на поливните системи е важно, защото на фона на глобалното затопляне единственият вариант да сме гъвкави в земеделието е да можем да осигурим на културите нужните им вода, хранителни вещества и защита от болести и неприятели в точния момент. Модерните поливни системи позволяват да бъдем точни в дозите на вода и хранителни елементи, които се доставят чрез тях, за да не предизвикваме стрес в растителния организъм. 

Много важна част от изграждането на една поливна система е тя да бъде подбрана така, че да е най-подходяща за дадената култура. Трябва да се съобразим и със спецификата на терена, климатичните условия на региона, размера на стопанството и други.

СВЕМАР АГРО предлага на своите клиенти проектиране, доставка и монтаж на поливни системи, дъждовални, микродъждовални или капково напояване. Предлагаме също и: доставка и монтаж на довеждаща инфраструктура, помпени агрегати, генератори за ел. енергия, водосъдържатели, противопожарни водоеми, торови лагуни и др. За по-добро управление на водния ресурс ние от СВЕМАР АГРО предлагаме и специализирани тревни смески за затревяване на междуредията в трайните насаждения, както и такива подходящи за затревяването на пасища.