Създаване на изкуствени пасища и ливади със специализираните тревни смески

Създаване на изкуствени пасища и ливади със специализираните тревни смески

facebook thumb

Когато целите подобряване качествата на нископродуктивните естествени ливади, затревяване на пустеещи земи и създаване на тревни полета за събиране на фураж, засяването на подходящи специализирани тревни смески е едно добро и рентабилно решение. Създадените по този начин изкуствени тревни площи превъзхождат естествените пасища и ливади по редица критерии – смилаеми протеини, добив на зелена маса, както и по-ниска себестойност на получената продукция.

Изборът на тревните смески е ключов фактор за успеха на затревяването. Най-често се предпочитат смески от многогодишни бобови и житни треви, а в някои случаи се използват чистите посеви - при прекомерно овлажняване, силно засушаване и др. 

Върху развитието на тревните смески силно влияние оказват времето и начина на засяване. От значение са също биологичните особености на видовете, климатичните условия на района и възможностите за напояване. При поливни условия тревните смески с предимство се засяват през лятно-есенния период, но не по-късно от средата на септември, за да поникнат и се вкоренят добре преди настъпването на зимата. Тревните смески могат да се засяват и рано през пролетта, за да се използва влагата от зимните и пролетните валежи, добро вкореняване и развитие на тревите до настъпване на лятното засушаване. За да се подпомогне поникването и да се улесни притока на влага към семената, сред задължителните мероприятия, които трябва да се извършат са предсеитбеното и следсеитбеното валиране.

Специализираните тревни смески за пасища и ливади, предлагани от нас, са съобразени с вида животни, които ще ги ползват за паша и техните хранителни нужди. Това е важно условие, за да се повиши продукцията от тях. Тревните смески са подходящи за нови пасища и за подсяване на вече съществуващи. След като сте направили правилния избор, от съществено значение е и поддръжката на пасищата - косене (опасване), поливане и правилното управление. Препоръчва се ливадите да се използват за паша след първа коситба при отрастване на тревата. Така се стимулира братенето на ценните ливадни треви, заздравява се чимът и се улеснява борбата с по-късните нежелани треви. Не бива да се забравя, че така създадените пасища и ливади са основен източник на фураж – паша или сено за домашни, селскостопански или диви животни. Ето защо правилният подбор е от изключително значение. Специализираните тревни смески на Semenarna, Ljubljana съдържат всички необходими хранителни вещества в най-благоприятно съотношение, което ги нарежда сред основната храна за тревопасните животни. Те са лесно смилаеми, богати на витамини, но и с по-ниска себестойност. Освен всичко изброено те подобряват структурата на почвата, предпазват я от ерозия и увеличават хумусното съдържание.

В заключение смеем да твърдим, че пасищата и ливадите имат многофункционална роля в полза на цялото общество, тъй като от тях зависи получаването на качествена животинска продукция. А производството на фураж от специализираните тревни смески ще осигури една благоприятна природна среда и почвено плодородие, така важни за създаването на конкурентна животинска продукция в съответствие с изискванията на европейските стандарти.

Поръчайте онлайн или се свържете с нас, за да ви помогнем при избора на специализирани тревни смески!