Стартира нов прием за малките стопанства по подмярка 4.1.2

facebook thumb

Приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР стартира на 17 юли и ще продължи до 18 септември, стана ясно от обявлението на Държавен фонд „Земеделие”. Целта на подпомагането е да се подобри икономическата устойчивост на малките стопанства чрез преструктуриране и развитие на наличните им материални мощности, опазване на компонентите на околната среда, както и насърчаване на въвеждането на нови технологии за подобряване на условията им на работа.

Подмярка 4.1.2 е добра възможност за малките стопанства, които от една страна са известни със своите традиции в производството на качествена продукция, но от друга – те са с по-ниска конкурентоспособност, по-големи разходи и по-ниска производителност, което затруднява тяхната адаптация при условията на променената пазарна среда. Вследствие на всичко това често се налага малките земеделски стопанства да работят с остаряло оборудване, малък оборотен капитал, неподдържана напоителна система или липсваща такава, която да им осигури сигурни и високи добиви. Подмярката е насочена именно към смекчаване трудностите на малките стопанства и към повишаване на тяхната конкурентоспособност.

Ще се разглеждат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 • модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;

 • подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията;

 • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед;

 • повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;

 • производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;

 • инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;

 • изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

Допустими кандидати са лица, които:

 • са регистрирани като земеделски стопани;

 • имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 % от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“;

 • са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;

 • са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;

 • имат регистрация на животновъден/и обект/и и да отговарят на ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, в случай че развиват животновъдна дейност.

 • са микропредприятия или малки предприятия.

Свържете се с нас, за да коментираме възможностите ви за кандидатстване. Нашият екип ще ви бъде полезен с експертна консултация и съвети при избор на поливни машини, резервоари и буферни водоеми.

Научете повече за условията за кандидатстване от интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите и от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН).


Последни новини

Стартира нов прием за малките стопанства по подмярка 4.1.2

Приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални а...

Прочети още

Изграждане на система за капково напояване на овощна градина – ЗК НИВА-93

Благоприятното съчетание на плодородни почви и климатични условия са предпоставка за определянето на Област Силистра като интензивен земеделски район, а дългогодишните традиции...

Прочети още

Три поливни машини IRTEC ще заработят в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас

  “Агро Ветрен БГ” ООД се сдоби с три поливни машини IRTEC . Те ще осигурят напояването на 1200 дка царевица в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас. За да...

Прочети още