Как правилно да изберем цялостна поливна система за нашето стопанство

Как правилно да изберем цялостна поливна система за нашето стопанство

Коя система да изберем за нашето стопанство засиси от много и различни фактори, с които ние трябва да се съобразим – достъпа до вода за напояване, водоизточник, типа на напояваната култура, особености на терена, климат, размер на стопанството и други.

Вода

Водата е основополагащ елемент на всяка напоителна система, от какъвто и да е тип. За водоизточник, могат да бъдат използвани, собствен сондажен кладенец, както и водовземане с разрешително от река, язовир, напоителен канал, хидрант и др. Количеството и качеството на водата определят нуждата от допълнителни елементи към поливната система.

При използването на сондажен кладенец с недостатъчен дебит се налага изграждането на напоителен водоем или друг буферен съд, с цел обезпечаване на нужното количество вода за оптималната работа на поливната система.

При различните типове напояване водата има нужда от различна степен на филтрация, за да се избегнат проблеми при експлоатацията на поливната система. Това налага използването на различни видове филтри комбинирани в групи. Най-взискателни към филтрацията са системите за капково напояване поради малките отвори на капкоотделителите.

Помпено оборудване

Друг основен компонент на една поливна инсталация е помпеното оборудване. За правилния избор на помпа от значение са вида и характеристиките на водоизточика, наличие и мощност на ел. захранване. Най-често се използват електрически помпи и дизелови помпени агрегати. Все по-широка популярност набират и помпените агрегари захранвани от соларни панели.

Напоявана култура

При всички растения напояването оказва благоприятно влияние. Различните култури обаче имат различни изисквания към почвената и въздушната влажност. През различните вегетационни фази едно и също растение има различни изисквания към влагата. При някой култури неправилно подбраният тип напояване може да предразположи развитието на болести. Поради тези причини трябва да подбираме типа напояване, нуждата на растението, вегетационната фазата в този период, както и изискванията спрямо влагата в тази фаза. Два са основните типа напояване, микронапояване (капково) или дъждуване.

При капковото напояване водата се доставя непосредствено в активния коренов слой, което има своите предимства и недостатъци. Някои култури предпочитат по-ниски нива на въздушна влажност и висока почвена във фаза, от чието значение е количеството и качеството на продукцията.

При дъждуването водата се доставя по начин, който се доближава най-много до естествения в природата. При тези системи се подобрява, както почвената влажност, така и микроклимата на полето, което оказва много благоприятно влияние върху развитието, количеството и качеството на продукцията на голяма част от културите.

Чрез модерните дъждовални поливни системи – поливни макари и пивотни системи имаме възможност чрез водата да доставяме и хранителни вещества на растенията.

Спецификата на терена

Теренът и неговите особености трябва да бъдат взети под внимание, защото могат да окажат влияние върху основни параметри на поливните системи.

  • Почва

Важно е да знаем какъв тип е почвата на даденото поле, при различната структура на почвата влагозадържащата способност, пориозността, капилярното покачване на водата и евапотранспирацията са различни. Всичко това би оказало влияние върху поливната норма, периодичността на напояването и интензивността на подаваната вода при поливка. Тези фактори биха оказали влияние и върху основни параметри на системата като: мощност на помпения агрегат, сечение на захранващия тръбопровод и капацитет на поливната машина или система.

  • Денивелация

Денивелацията е параметър, който оказва серионо влияние върхо основните части и работни параметри на напоителните системи. При наличие на отрицателна денивелация в полето, както и от водоизточника до полето, в довеждащия тръбопровод и второстепенните тръбопроводи ще бъдат натрупани хидравлични загуби. Хидравличните загуби от денивелацията трябва да се знаят точно, за да могат да бъдат предвидени в работните параметри на помпения агрегат, както и големината на захраващите тръбопроводи.

  • Големина/форма

Големината на полето за проектиране оказва влияние дотолкова, че да бъде избран типа напояване с цел постигане на оптимално съотношение, цена на поливната система за единица площ и изброените горе точки.

  • Климатични особености

Голяма част от културите, отглеждани в България са силно взискателни към влагата, различните култури имат различни изисквания към почвената, както и към въздушната влажност. Единственият начин да получим качествен резултат в земеделието е да следим редица фактори, процеси и мероприятия, да ги комбинираме по правилен начин и да ги прилагаме в правилния момент. Най-важна роля имат атмосферните условия, които са решаващи за развитието на растенията. Поливното земеделие и модернизираните поливни системи ни дават възможност да намалим зависимостта си от климатичните условия, като контролираме някои от основните фактори, като почвена и въздушна влажност и др.

Съобразявайки се с горе посочените фактори, нашият екип ще ви предложи работещи поливни концепции! Свържете се с нас за консултация!